Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Aktualności

2014-11-06.png
 Program SAGiK został wysoko oceniony w konkursie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi w kategorii „Instytucje”, za wdrożenie dobrej praktyki: „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego”.
5 listopada 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, przedstawiciele SAGiK odebrali nagrodę z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz dyrektora KSAP Jana Pastwy.
 
 Konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji zorganizowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej we współpracy z Ośrodkiem Dialogu i Analiz THINKTANK. Konkurs kontynuuje główne założenie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym.
 
Dodano: 6.11.2014

2014-10-28.png

Program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” został nagrodzony w konkursie „Panteon Administracji Polskiej” organizowanym przez wydawcę dziennika „Rzeczpospolita”. Konkurs przeprowadzono pod patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 października 2014 r. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu.

Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania organizacyjne a także techniczne i technologiczne.

Dodano: 28.10.2014

W dniach 23-24 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego SAGiK, poświęcone ocenie stanu wdrażania zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. W posiedzeniu, poza geodetami powiatowymi, udział wzięli pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ośrodków dokumentacji oraz ewidencji gruntów i budynków. W pracach Komitetu Doradczego uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Materiałem roboczym była „Ocena zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Posiedzenie miało miejsce po naradzie zorganizowanej w Bydgoszczy  przez Głównego Geodetę Kraju, na której omawiano nowe przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po wysłuchaniu sprawozdania jej uczestników stwierdzono, że nie rozwiązała ona żadnych problemów wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy.

W trakcie dwudniowych obrad sformułowano listę niejasności dot. stosowania nowych przepisów oraz wypracowano stanowisko geodetów powiatowych w sprawie „Oceny sytuacji w powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej”. Przekazano je starostom pomorskim na konwencie w dniu 29 września b.r.

W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Doradczego z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wypracowano ramowe zasady współdziałania administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz nadzoru budowlanego. Zainicjowano prace nad określeniem szczegółowych zasad wymiany informacji dot. ewidencjonowania w egib budynków i lokali.

Informujemy, że podjęliśmy prace nad aktualizacją opublikowanych na stronie opracowań. Do dziś zaktualizowano opracowanie standardu składu operatów geodezyjnych: (http://www.sagik.pl/sklad_operatow/rodzaje_dokumentow_geodezyjnych/lista/podsumowanie).

Dodano: 13.10.2014

2014-06-04.png

2 czerwca 2014 r.w Poznaniu, odbył się I Kongres Partnerstw Samorządowych, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - Współpraca Międzysamorządowa „Razem dla rozwoju”.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania samorządów (jednostek samorządu terytorialnego).

Do konkursu zgłoszono Program SAGiK, który (podobnie jak pozostali finaliści konkursu), poddany został ocenie ekspertów wizytujących Wejherowo 29 kwietnia b.r.

Powiat wejherowski, jako lider Programu SAGiK, uzyskał wyróżnienie specjalne za porozumienie o współdziałaniu w realizacji programu \"Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego\". W trakcie prezentacji konkursowej dokonanej przez ekspertów podkreślono, że taka forma współdziałania powinna być szeroko rozpowszechniona.

Przedstawiciele laureatów konkursu uczestniczyli w uroczystej gali z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Dodano: 4.06.2014

20 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego SAGiK, w ramach którego spotkano się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk. Na spotkaniu rozmawiano o współdziałaniu administracji geodezyjnej i kartograficznej powiatów Programu SAGiK  i oddziału gdańskiego GDDKiA, w kontekście zadań związanych z regulacją użytków gruntowych w pasach drogowych dróg krajowych, a także przewidywanych w najbliższych latach na terenie województwa pomorskiego inwestycji drogowych. Obie strony wyraziły wolę współpracy. Przyjęto pierwsze ustalenia mające na celu usprawnienie czynności związanych z regulacją użytków.

Dodano: 23.05.2014

2014-05-19.png

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Programu SAGiK dokonali oceny przydatności dla powiatowych ośrodków dokumentacji, materiałów dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych, zgromadzonych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznowoli k. Warszawy. Ocena posłuży do sporządzenia wystąpienia do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o przekazanie właściwej dokumentacji powiatom.

Dodano: 19.05.2014

2014-05-08.png

W dniach 10-11 kwietnia 2014 w Gdańsku odbyły się warsztaty pracowników powiatów współpracujących w ramach programu SAGiK, dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Warsztaty poprzedzone były udziałem w szkoleniu organizowanym przez pomorski oddział SGP, które poprowadził pan Mirosław Puzia (WINGiK - Śląski Urząd Wojewódzki)

Dodano: 8.05.2014