Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Aktualności

2014-11-06.png
 Program SAGiK został wysoko oceniony w konkursie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi w kategorii „Instytucje”, za wdrożenie dobrej praktyki: „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego”.
5 listopada 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, przedstawiciele SAGiK odebrali nagrodę z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz dyrektora KSAP Jana Pastwy.
 
 Konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji zorganizowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej we współpracy z Ośrodkiem Dialogu i Analiz THINKTANK. Konkurs kontynuuje główne założenie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym.
 
Dodano: 6.11.2014

2014-10-28.png

Program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” został nagrodzony w konkursie „Panteon Administracji Polskiej” organizowanym przez wydawcę dziennika „Rzeczpospolita”. Konkurs przeprowadzono pod patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 października 2014 r. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu.

Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania organizacyjne a także techniczne i technologiczne.

Dodano: 28.10.2014

W dniach 23-24 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego SAGiK, poświęcone ocenie stanu wdrażania zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. W posiedzeniu, poza geodetami powiatowymi, udział wzięli pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ośrodków dokumentacji oraz ewidencji gruntów i budynków. W pracach Komitetu Doradczego uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Materiałem roboczym była „Ocena zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Posiedzenie miało miejsce po naradzie zorganizowanej w Bydgoszczy  przez Głównego Geodetę Kraju, na której omawiano nowe przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po wysłuchaniu sprawozdania jej uczestników stwierdzono, że nie rozwiązała ona żadnych problemów wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy.

W trakcie dwudniowych obrad sformułowano listę niejasności dot. stosowania nowych przepisów oraz wypracowano stanowisko geodetów powiatowych w sprawie „Oceny sytuacji w powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej”. Przekazano je starostom pomorskim na konwencie w dniu 29 września b.r.

W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Doradczego z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wypracowano ramowe zasady współdziałania administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz nadzoru budowlanego. Zainicjowano prace nad określeniem szczegółowych zasad wymiany informacji dot. ewidencjonowania w egib budynków i lokali.

Informujemy, że podjęliśmy prace nad aktualizacją opublikowanych na stronie opracowań. Do dziś zaktualizowano opracowanie standardu składu operatów geodezyjnych: (http://www.sagik.pl/sklad_operatow/rodzaje_dokumentow_geodezyjnych/lista/podsumowanie).

Dodano: 13.10.2014

2014-06-04.png

2 czerwca 2014 r.w Poznaniu, odbył się I Kongres Partnerstw Samorządowych, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - Współpraca Międzysamorządowa „Razem dla rozwoju”.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania samorządów (jednostek samorządu terytorialnego).

Do konkursu zgłoszono Program SAGiK, który (podobnie jak pozostali finaliści konkursu), poddany został ocenie ekspertów wizytujących Wejherowo 29 kwietnia b.r.

Powiat wejherowski, jako lider Programu SAGiK, uzyskał wyróżnienie specjalne za porozumienie o współdziałaniu w realizacji programu \"Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego\". W trakcie prezentacji konkursowej dokonanej przez ekspertów podkreślono, że taka forma współdziałania powinna być szeroko rozpowszechniona.

Przedstawiciele laureatów konkursu uczestniczyli w uroczystej gali z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Dodano: 4.06.2014

20 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego SAGiK, w ramach którego spotkano się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk. Na spotkaniu rozmawiano o współdziałaniu administracji geodezyjnej i kartograficznej powiatów Programu SAGiK  i oddziału gdańskiego GDDKiA, w kontekście zadań związanych z regulacją użytków gruntowych w pasach drogowych dróg krajowych, a także przewidywanych w najbliższych latach na terenie województwa pomorskiego inwestycji drogowych. Obie strony wyraziły wolę współpracy. Przyjęto pierwsze ustalenia mające na celu usprawnienie czynności związanych z regulacją użytków.

Dodano: 23.05.2014

2014-05-19.png

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Programu SAGiK dokonali oceny przydatności dla powiatowych ośrodków dokumentacji, materiałów dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych, zgromadzonych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznowoli k. Warszawy. Ocena posłuży do sporządzenia wystąpienia do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o przekazanie właściwej dokumentacji powiatom.

Dodano: 19.05.2014

2014-05-08.png

W dniach 10-11 kwietnia 2014 w Gdańsku odbyły się warsztaty pracowników powiatów współpracujących w ramach programu SAGiK, dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Warsztaty poprzedzone były udziałem w szkoleniu organizowanym przez pomorski oddział SGP, które poprowadził pan Mirosław Puzia (WINGiK - Śląski Urząd Wojewódzki)

Dodano: 8.05.2014

2014-03-26.png

W dniach 13-14 marca 2014 w Łapinie k. Kolbud odbyło się szkolenie pracowników powiatów współpracujących w ramach programu SAGiK, dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w świetle zmian przepisów w  sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz.U. z 2013 roku, poz. 11).

Szkolenie prowadził mgr inż. Stanisław Zaremba - współautor rozporządzenia. W ramach szkolenia omówione zostały kierunki rozwoju katastru nieruchomości, przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie dotyczącym ewidencji gruntów i budynków oraz treść nowego rozporządzenia.

Dodano: 26.03.2014

5 grudnia 2013 roku w Chmielnie k. Kartuz odbyło się posiedzenie Rady Programu SAGiK, któremu przewodniczyła pani Janina Kwiecień – Starosta Kartuski. W posiedzeniu Rady uczestniczył p. Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Kierownik Programu SAGiK - dr Gabriela Lisius - wskazała na aktualne problemy z jakimi boryka się powiatowa administracja geodezyjna. Podkreśliła wyzwania i zagrożenia związane z dużymi zmianami w przepisach prawa. Zwróciła uwagę na zupełnie odmienne od dotychczasowych regulacje dot. prowadzenia zasobu geodezyjnego, konieczność zabezpieczenia dokumentacji geodezyjnej oraz jej cyfryzacji. Przedstawiła również wyniki prac realizowanych w ramach Programu w drugim półroczu 2013 roku.

Starostowie – partnerzy Programu wyrazili wolę kontynuacji współpracy zainicjowanej porozumieniem z 2010 roku.
Wiceminister Administracji i Cyfryzacji z uznaniem odniósł się do działań realizowanych w ramach Programu SAGiK.

Dodano: 6.12.2013

Zdjecie1-2.jpg

 18 października 2013 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku odbyło się szkolenie pracowników powiatów współpracujących w ramach programu SAGiK, dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Szkolenie miało charakter warsztatowy i zorientowane było na przedyskutowanie zagadnień związanych z nowymi przepisami prawa (rozporządzenie RM w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - Dz.U. z 2012 roku, poz. 1246 oraz ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Dz.U. z 2013 roku, poz. 503).

Udział w szkoleniu wzięli również przedstawiciele Wojewody, Marszałka Województwa, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Pomorskiej Izby Rolniczej.

Szkolenie prowadzili pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Jerzy Kozłowski – zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Hanna Marzęcka – Naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej.


 Po omówieniu przepisów i odniesieniu się przez przedstawicieli MRiRW do zgłoszonych przed szkoleniem zagadnień problemowych odbyła się dyskusja, podczas której omawiano problemy występujące w powiatach. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę opracowania jednolitych wzorcowych procedur postępowania w zakresie klasyfikacji i ochrony gruntów rolnych.

Dodano: 23.10.2013

W dniu 16 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu SAGiK. Na posiedzeniu Kierownik Programu, pani Gabriela Lisius omówiła prace realizowane przez Centrum Koordynacyjne SAGiK oraz przedstawiła ustalenia przyjęte na posiedzeniu Komitetu Doradczego SAGiK. Przyjęto, że Rada Programu SAGiK na kolejnym posiedzeniu określi ramy dalszego funkcjonowania Programu.

Dodano: 18.07.2013

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego Programu SAGiK. Omówiono stan prac. Wskazano kolejne zagadnienia problemowe wymagające wypracowania sposobu postępowania. Uznano potrzebę organizacji cyklicznych spotkań dotyczących wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Dodano: 18.07.2013

W dniu 7 lutego 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego SAGiK.

Na posiedzeniu rozpatrzono inicjatywę Wojewody Pomorskiego dotyczącą utworzenia porozumienia partnerskiego w celu realizacji zadań priorytetowych przedstawionych przez Prezesa GUGiK na konwencie starostów w Nowym Stawie w dniu 10 stycznia 2013 r.

Komitet Doradczy zarekomendował Radzie Programu SAGiK przystąpienie do porozumienia i zwrócił się do Rady aby upoważniła Lidera Programu SAGiK do jego podpisania.

Ponadto Komitet Doradczy pozytywnie zaopiniował treść suplementu do Strategii SAGiK i zarekomendował jego przyjęcie przez Radę Programu SAGiK.

Suplement do strategii SAGIK

Dodano: 28.02.2013

W dniu 10 stycznia 2013 roku odbył się Konwent Starostów województwa Pomorskiego z udziałem Głównego Geodety Kraju, p. Kazimierza Bujakowskiego oraz Wojewody Pomorskiego, p. Ryszarda Stachurskiego.

Główny Geodeta Kraju przedstawił kierunki priorytetowych działań, podkreślając konieczność wykonania przez powiaty olbrzymich prac na rzecz utrzymania, prowadzenia i rozwoju istniejących baz danych. Stwierdził, że służba boryka się z podstawowymi problemami, do których zaliczył niestabilne źródła finansowania i braki finansowe na realizację zadań, podkreślając jednocześnie konieczność przeznaczania środków pochodzących z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na prace geodezyjne.

Szczególną uwagę Główny Geodeta Kraju poświęcił budowie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego o Nieruchomościach. Szczegóły techniczne tego systemu przedstawił starostom doradca Głównego Geodety Kraju, pan Witold Radzio. Deklarując wsparcie finansowe Główny Geodeta Kraju podkreślił, iż jest ono możliwe w zakresie realizacji jego ustawowych zadań, tj wsparcia działań powiatów w zakresie, który pozwala na włączenie się powiatów w realizację budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Główny Geodeta Kraju odniósł się krytycznie do strategii Programu SAGiK w zakresie dotyczącym braku odniesienia do art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który „konstytuuje i tworzy” Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, oraz braku odniesienia do „filozofii” funkcjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego, polegającej na zagwarantowaniu interoperacyjności prowadzonych rejestrów publicznych. Odnosząc się do inicjatywy powiatów dotyczącej zbadania poziomu niezgodności ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków uznał, że inicjatywa ta jest zbędna.

Pani G. Lisius - Kierownik Programu SAGiK - w swojej wypowiedzi nakreśliła wyzwania stojące przed powiatami, w szczególności dotyczące wdrażania nowych przepisów prawa, rozwiązywania bieżących problemów, z którymi borykają się powiaty, ujednolicania funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej na obszarze województwa oraz przede wszystkim działań na rzecz podniesienia jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Zwróciła uwagę, że propozycja zbadania poziomu niezgodności ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych uzyskała pozytywną ocenę Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreśliła znaczenie inicjatywy programu SAGiK, przedłożonej Głównemu Geodecie Kraju w listopadzie 2012 r., dotyczącej podniesienia jakości danych ewidencji gruntów i budynków, wpisującej się w listę priorytetowych zadań, określonych przez Głównego Geodetę Kraju. Poinformowała także o opracowaniu suplementu do strategii SAGiK, uwzględniającym zapisy art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dodano: 28.02.2013