Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Powiat wejherowski

wejherowski.png
Gabriela Lisius
Gabriela Lisius
Starosta
Janusz Wenta
Janusz Wenta
Geodeta powiatowy

Powiat wejherowski położony jest w północnej części województwa pomorskiego. W jego skład wchodzi 10 jednostek administracyjnych – siedem gmin wiejskich: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo oraz trzy miasta: Reda, Rumia i Wejherowo.

Powiat obejmuje obszar ponad 128 tys. ha i jest podzielony na 122,6 tys. działek gruntowych.

Właścicielem prawie połowy gruntów powiatu jest Skarb Państwa (ponad 61 tys. ha) i prawie tyle samo jest własnością osób fizycznych (ponad 60 tys. ha). Samorządy są właścicielami niewielkiej części gruntów (niecałe 4,5 tys. ha). Nieznaczna część (niecałe 0,9 tys. ha) gruntów Skarbu Państwa i samorządów została oddana w użytkowanie wieczyste.

Rodzaj własności

Udział w obszarze powiatu

Skarb Państwa i jego spółki

47,6%

osoby fizyczne

46,8%

samorządy i ich spółki

3,5%

spółki prawa handlowego

1,7%

kościoły i związki wyznaniowe

0,3%

spółdzielnie

0,1%

Prawa własności chronione są wpisami do ponad 65 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

W strukturze użytkowania gruntów w powiecie wejherowskim dominują użytki rolne (blisko 78 tys. ha) i lasy (także blisko 78 tys. ha). Wielkość powierzchni zabudowanej wynosi ok. 7,4 tys. ha, z czego 3,6 tys. ha  zajmują tereny komunikacyjne, a nieco ponad 2 tys. ha tereny mieszkaniowe.

Sposób użytkowania

Udział w obszarze powiatu

grunty rolne

45%

lasy i grunty zadrzewione bądź zakrzewione

45%

tereny zabudowane i zurbanizowane

5,8%

wody

2,3%

nieużytki

1,6%

pozostałe tereny

0,2%