Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Powiat tczewski

tczewski.png
Józef Puczyński
Józef Puczyński
Starosta
brak zdjęcia
Wacław Pobłocki
Geodeta powiatowy

Powiat tczewski położony jest w południowej części województwa pomorskiego. Gminy wchodzące w skład powiatu to: miasto Tczew, gmina wiejska Tczew, gmina Morzeszczyn, gmina Subkowy, miasto i gmina Gniew, miasto i gmina Pelplin.

Powiat tczewski stanowi ważny punkt na mapie komunikacyjnej Polski. Przez jego teren przebiegają drogi międzynarodowe łączące Trójmiasto z resztą kraju, a także magistrala kolejowa umożliwiająca transport pomiędzy Pomorzem a Górnym Śląskiem. Dzięki dogodnemu położeniu oraz dobrym warunkom glebowo-klimatycznym, podstawową działalnością na terenie powiatu jest rolnictwo i przemysł.

Ważnym atutem powiatu tczewskiego jest funkcjonująca na jego obszarze Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz „Szpitale Tczewskie S.A.”, które dysponują nowoczesnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie specjalistycznych badań.

Mówiąc o powiecie tczewskim warto również wspomnieć o przewidywanym rozwoju energetyki konwencjonalnej w gminie Pelplin (plany budowy elektrowni węglowej).

Powiat tczewski jest częścią Regionu Kociewskiego, którego wciąż żywy i barwny folklor stanowi ważny element tożsamości tutejszych mieszkańców. Jego wyjątkowość tkwi w różnorodności kultury, przyrody i krajobrazów. Urozmaicona rzeźba terenu, na której obok obszarów nizinnych występują polodowcowe wzniesienia, malownicze krawędzie Doliny Wisły, a także rozległe kompleksy leśne, rzeki i jeziora, tworzą krajobraz piękny i niepowtarzalny.

Powiat obejmuje obszar ponad 69,5 tys. ha i jest podzielony na ponad 43 tys. działek gruntowych. Właścicielem jednej czwartej powierzchni gruntów powiatu jest Skarb Państwa (ponad 17 tys. ha), natomiast osoby fizyczne są właścicielami ponad 60% powierzchni powiatu (ponad 42 tys. ha). Samorządy są właścicielami niewielkiej części gruntów (niecałe 2,4 tys. ha). Nieznaczna część (1,2 tys. ha) gruntów Skarbu Państwa i samorządów została oddana w użytkowanie wieczyste.

Rodzaj własności

Udział w obszarze powiatu

osoby fizyczne

60,7%

Skarb Państwa i jego spółki

25,2%

spółki prawa handlowego

5,7%

kościoły i związki wyznaniowe

3,5%

samorządy i ich spółki

3,4%

spółdzielnie

1,0%

inne

0,5%

Prawa własności chronione są wpisami do ponad 48 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sądy Rejonowe w Tczewie i Świeciu.

W strukturze użytkowania gruntów w powiecie tczewskim dominują użytki rolne (ponad 51 tys. ha) i lasy (blisko 11 tys. ha). Wielkość powierzchni zabudowanej wynosi ok. 4,3 tys. ha, z czego 2,7 tys. ha zajmują tereny komunikacyjne.

Sposób użytkowania

Udział w obszarze powiatu

grunty rolne

73%

lasy i grunty zadrzewione bądź zakrzewione

16%

tereny zabudowane i zurbanizowane

6%

wody

2%

nieużytki

2%

pozostałe tereny

1%