Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Miasto sopot

msopot.png
Jacek Karnowski
Jacek Karnowski
Starosta
brak zdjęcia
Barbara Nikipirowicz
Geodeta powiatowy

Sopot - miasto na prawach powiatu, letnia stolica Polski i centrum turystyki kongresowej, położony jest pomiędzy dwoma obszarami o naturalnych cechach środowiska przyrodniczego – od północy Zatoka Gdańska a od południa tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z uwagi na lokalizację pomiędzy dwoma skupiskami urbanistycznymi, Gdańskiem i Gdynią, miasto stanowi centrum aglomeracji trójmiejskiej i województwa pomorskiego. Od 1979 roku zespół urbanistyczny Sopotu jest urzędowo uznany za zabytkowy i podlega państwowej ochronie konserwatorskiej a od 19 lutego 1999 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uzyskał oficjalnie status uzdrowiska. W jego skład wchodzi jedna jednostka administracyjna.

Miasto Sopot obejmuje obszar 1728 ha i jest podzielony na około 8 tys. działek gruntowych.

Właścicielem około 1508 ha gruntów w Sopocie jest Skarb Państwa i samorządy, w tym nieznaczna część tych gruntów (około 151 ha) została oddana w użytkowanie wieczyste. Pozostałe grunty są własnością osób fizycznych (około 126 ha), spółek prawa handlowego (około 69 ha), spółdzielni (około 16 ha) i kościołów (około 9 ha).

Rodzaj własności

Udział w obszarze powiatu

Skarb Państwa i jego spółki

45,8%

samorządy i ich spółki

41,5%

osoby fizyczne

7,4%

spółki prawa handlowego

3,9%

spółdzielnie

0,9%

kościoły i związki wyznaniowe

0,5%

 

Prawa własności chronione są wpisami do ponad 17 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sopocie.

Największą powierzchnię, bo aż 933 ha na obszarze powiatu sopockiego zajmują tereny leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Grunty zabudowane i zurbanizowane są obszarowo drugie co do wielkości - 679 ha, w tym 241 ha zajmują tereny mieszkaniowe, zaś 135 ha to tereny komunikacyjne. Dość duży obszar w strukturze Sopotu to plaże, które zajmują 24 ha. Najmniejszą powierzchnię stanowią wody, tylko 3 ha.

Sposób użytkowania

Udział w obszarze powiatu

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

54,0%

grunty zabudowane i zurbanizowane

39,3%

użytki rolne

3,8%

nieużytki

1,4%

tereny różne

1,3%

wody

0,2%