Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Program SAGiK

Program Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego jest porozumieniem zawartym przez 17 powiatów województwa pomorskiego, zawiązanym w celu usprawnienia funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Porozumienie zostało zawarte w lipcu 2010 roku, a jego powstanie poprzedzone zostało blisko rocznym okresem przygotowań i dyskusji nad zasadnością i potrzebą powołania tego typu struktury. Pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach porozumienia było dokładne określenie celów i kierunków działań. Do końca 2010 roku została opracowana Strategia SAGiK, która formalnie została przyjęta przez Partnerów Programu w dniu 11 lipca 2011 roku. W strategii określona została diagnoza stanu funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej i na tej podstawie wyznaczone zostały cele i kierunki działania oraz sposoby ich realizacji. Ogólne cele i kierunki wyznaczone zostały w horyzoncie długoterminowym, na najbliższe 20 lat, natomiast szczegółowe działania rozpisane zostały w horyzoncie krótkoterminowym, na najbliższe 5 lat.

Podstawowym celem działań w ramach przyjętej strategii jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe cele to: ujednolicenie działania administracji w poszczególnych powiatach, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami.