Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Strefa wykonawców

Wybierz rodzaj opracowania geodezyjnego

Kategoria Nazwa dokumentu Formularze
PDF
DOC
Przykład

Okładki i spis

Pomiar powykonawczy budynku
09 - Pomiar powykonawczy budynku.pdf 09 - Pomiar powykonawczy budynku.doc -
Połączenie działek
10 - Po_¥czenie dzia_ek.pdf 10 - Połączenie działek.doc -
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
11 - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.pdf 11 - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.doc -
Wznowienie znaków granicznych
12 - Wznowienie znaków granicznych.pdf 12 - Wznowienie znaków granicznych.doc -
Wyznaczenie punktów granicznych
13 - Wyznaczenie punktów granicznych.pdf 13 - Wyznaczenie punktów granicznych.doc -
Wyznaczenie punktów granicznych -II część podziału nieruchomości
14 - Wyznaczenie punktów granicznych - II część podziału nieruchomości .pdf 14 - Wyznaczenie punktów granicznych - II część podziału nieruchomości .doc -
Ustalenie granic działek ewidencyjnych
15 - Ustalenie granic działek ewidencyjnych.pdf 15 - Ustalenie granic działek ewidencyjnych.doc -
Podział nieruchomości - I część
16 - Podział nieruchomości - I część.pdf 16 - Podział nieruchomości - I część.doc -
Podział nieruchomości rolnej lub leśnej
17 - Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.pdf 17 - Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.doc -
Inne opracowania do celów prawnych
18 - Inne opracowania do celów prawnych.pdf 18 - Inne opracowania do celów prawnych.doc -
Rozgraniczenie nieruchomości
19 - Rozgraniczenie nieruchomości.pdf 19 - Rozgraniczenie nieruchomości.doc -
Klasyfikacja gruntów
20 - Klasyfikacja gruntów.pdf 20 - Klasyfikacja gruntów.doc -
Pomiary inwentaryzacyjne
06 - Pomiary inwentaryzacyjne.pdf 06 - Pomiary inwentaryzacyjne.doc -
Pomiar sieci uzbrojenia terenu (w tym przyłącza)
07 - Pomiar sieci uzbrojenia terenu.pdf 07 - Pomiar sieci uzbrojenia terenu.doc -
Pomiar innych elementów sieci uzbrojenia terenu
08 - Pomiar innych elementów sieci uzbrojenia terenu.pdf 08 - Pomiar innych elementów sieci uzbrojenia terenu.doc -
Aktualizacja mapy zasadniczej
01 - Aktualizacja mapy zasadniczej.pdf 01 - Aktualizacja mapy zasadniczej.doc -
Mapa do celów projektowych
02 - Mapa do celów projektowych.pdf 02 - Mapa do celów projektowych.doc -
Pomiar elementów sytuacyjnych (drogi, chodniki, boiska etc.)
03 - Pomiar elementów sytuacyjnych.pdf 03 - Pomiar elementów sytuacyjnych.doc -
Inne opracowania
04 - Inne opracowania.pdf 04 - Inne opracowania.doc -
Tyczenie obiektów budowlanych
05 - Tyczenie obiektów budowlanych.pdf 05 - Tyczenie obiektów budowlanych.doc -

Dokumentacja techniczna

Zawiadomienie o wykonaniu prac
- - -
Pliki Danych
- - -
Sprawozdanie techniczne
- - -
Badanie KW / Odpis KW
- - -
Zbiory z bazy danych EGiB / wypis z rejestru
- - -
Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów
- - -
Szkice podstawowe i inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę
- - -
Dowody doręczeń zawiadomień
- - -
Protokół wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych
1 - protokół wznowienia znaków granicznych.pdf 1 - protokół wznowienia znaków granicznych.doc -
Protokół ustalenia granic działek ewidencyjnych
2 - protokół-ustalenia-granic.pdf 2 - protokół-ustalenia-granic.doc -
Protokół przyjęcia granic
3 - protokół przyjęcia granic do podziału.pdf 3 - protokół przyjęcia granic do podziału.doc -
Protokół utrwalenia/okazania nowych znaków granicznych
4 - protokół utrwalenia-okazania nowych znaków granicznych.pdf 4 - protokół utrwalenia-okazania nowych znaków granicznych.doc -
Kopie dowodów doręczeń wezwań
- - -
Kopia protokołu granicznego (+ ew. pełnomocnictwa)
- - -
Kopia aktu ugody
6 - akt ugody.pdf 6 - akt ugody.doc -
Mapa zmian / Notatnik zmian
- - -
Szkic polowy
- - -
Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) / wykaz współrzędnych
- - -
Obliczenia pomocnicze (np. ortogonalne)
- - -
Wykaz współrzędnych punktów granicznych (wraz z cechami ZRD, BPP, STB)
- - -
Kopia sporządzonej mapy (wydruk lub wersja numeryczna)
- - -
Wykaz synchronizacyjny
7 - wykaz synchronizacyjny.pdf 7 - wykaz synchronizacyjny.doc -
Dokumenty klasyfikacyjne
- - -

Dokumentacja techniczna - II CZĘŚĆ

Decyzja administracyjna lub postanowienie sądu
- - -
Dowody doręczeń zawiadomień
- - -
Protokół okazania (wyznaczenia i utrwalenia) nowych znaków granicznych
8 - protokół wyznaczenia i utrwalenia nowych znaków granicznych.pdf 8 - protokół wyznaczenia i utrwalenia nowych znaków granicznych.doc -
Szkic polowy
- - -
Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) – pomiar kontrolny
- - -
Wykaz współrzędnych nowych punktów granicznych (wraz z cechami ZRD, BPP, STB)
- - -

Dodatkowa dokumentacja w przypadku zakładania osnowy pomiarowej

Mapa przeglądowa osnowy pomiarowej
- - -
Dane obserwacyjne oraz ich błędy średnie po wyrównaniu
- - -
Wykaz współrzędnych punktów osnowy oraz błędy średnie tych punktów po wyrównaniu
- - -
Matryce opisów topograficznych
- - -

Dodatkowa dokumentacja w przypadku pomiaru obiektów ewidencji gruntów i budynków

Porównanie współrzędnych punktów granicznych oraz ich atrybutów opisowych ze wskazaniem
- - -
Wykaz zawierający pola powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (obliczenia powierzchni obiektów ewidencyjnych, np. działek, budynków, użytków, klasoużytków)
- - -
Wykaz zmian danych ewidencyjnych
- - -

Dokumentacja załączana do operatu

Wykaz zmian danych ewidencyjnych
9 - Wykaz zmian ewidencyjnych.pdf 9 - Wykaz zmian ewidencyjnych.doc -
Dokumenty do oklauzulowania (potwierdzenia przyjęcia operatu do pzgik)
- - -